Координатор на проекта

Истанбулска дирекция по труда, социалните услуги и семействата (IFLSS)

 

Истанбулската провинциална дирекция за семейството, труда и социалните услуги (IFLSS) е публична институция, предоставяща услуги за деца, жени, семейства, възрастни хора, инвалиди, ветерани, роми и бежанци. Дирекцията предоставя социални услуги за хора в неравностойно положение и семейства, които се нуждаят от защита, грижи и социално-икономическа подкрепа. Основните обслужващи звена на дирекцията са: звено за обслужване на деца и младежи, звено за обслужване на възрастни хора, звено за предоставяне на услуги на лица с увреждания, осиновяване и приемни семейства, центрове за обслужване на деца и дневни центрове, звено за семейни и обществени услуги, звено за услуги за жени, звено за предоставяне на услуги на ветерани. Дирекцията предоставя социални услуги на тези групи чрез 86 институции – Центрове за социални услуги, домове за сираци, домове за деца, центрове за подпомагане на деца, центрове за превенция и наблюдение на домашно насилие, центрове за жени и инвалиди – центрове за рехабилитация и семейна консултация, центрове за грижа за възрастни хора и рехабилитация / почивни домове, младежки лагери, центрове за непридружени деца (деца – мигранти).

 

istanbul@ailevecalisma.gov.tr

Партньорски организации

Община Истанбул

 

Община Истанбул отговаря за регулирането и контрола на общата администрация и напредъка на Истанбул. Изпълнява инструкциите и заповедите на министерствата, като осигурява обявяването и прилагането на закони, устави, наредби и правителствени решения. Представител е на централната администрация в провинцията и е най-висшата административна институция в рамките на провинцията. Тя предоставя услуги в различни области със своите около 300 служители. Службата за управление на Истанбул поддържа външни отношения с Европейски съюз и изпълнява национални и международни проекти. Приоритет се дава на подкрепата на групи в неравностойно положение като хора с увреждания, имигранти, безработни и/ или без образование млади хора и възрастни. В този контекст общинската администрация работи с много публични институции, университети, центрове за образование на младежи и възрастни, центрове за професионално обучение и неправителствени организации. Осигурява обучения чрез центъра си за продължаващо обучение.

 

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Valiliğimiz adına ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Katılım sağlanan projelerde engeli olan bireyler, göçmenler, istihdam ya da eğitim sürecinde olmayan gençler, yetişkin işsizler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda birçok kamu kurumu, üniversite, gençlik ve yetişkin eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır. Sürekli eğitim merkezi aracılığıyla ihtiyaç duyulan konularda eğitimler sağlamaktadır.

 

abmerkez@istanbul.gov.tr

iüc-logo-2020

Истанбулски университет „Cerrahpaşa“

 

Медицинският факултет на здравните науки, отдел за социално обслужване на Истанбулския университет – Cerrahpaşa, започва своята дейност през 2010 г. До момента университета са завършили 20 докторанти и се обучават 250 студенти. Истанбулският университет – Cerrahpaşa, чиито докторанти ще завършат през следващата година, е създаден през 2018 г., като се отделя от Истанбулския университет. В момента участва в 2 проекта като катедра и в 9 проекта като факултет.

 

iuckurumsal@istanbul.edu.tr

Международна асоциация „New Beginnings“ за превенция и лечение на последиците от травмата (BASLANGIC)

 

Baslangic (Международна асоциация за превенция и лечение на травма) е основана през 2017 г. от д-р Берна Хокаоглу, д-р Менеке Алпай и д-р Петек Ариоглу, завършили медицинския факултет в Истанбул. Това е нестопанска организация, която работи специално с жени и деца, преживели травма. Подготвяйки обучителни програми за своите служители, Baslangic организира рехабилитационни програми за различни организации с нестопанска цел, държавни ведомства и университетски болници.

 

Нейните дългосрочни цели са да подготви подходящи програми за възстановяване на травмирани хора, да намали травмите, причинени от психични заболявания, да повиши качеството на живот и да подготви добра среда за бъдещите поколения. Има доброволен екип от 60 души, състоящ се от лекари, медицински сестри и психолози.

 

info@baslangic.org

h_l

„Хуманност и Дълголетие“ ООД – България

 

Организацията е основана в София в началото на 2013 г. от професионалисти в социалната сфера. Дейностите й са насочени към възрастни хора, хора с увреждания, социално слаби семейства, семейства и деца в риск, и лица, нуждаещи се от грижи. Организацията е доставчик на социалните услуги Дом за стари хора, Център за настаняване от семеен тип за възрастни лица с деменция. В двете услуги се осигуряват настаняване и качествена грижа, отговарящи на нуждите на потребителите, като се създават добри условия за активно участие в социалния живот. Организацията е доставчик и на социалната услуга Център за обществена подкрепа за работа с деца и семейства в риск. Екипът на организацията включва социални работници, психолози, лекари, медицински сестри и помощен персонал.

 

dylgoletie@abv.bg

„Drosostalida“ – Гърция – социално предприятие

Неправителствена организация, създадена с цел да обучава, подкрепя, насочва лица от различни зони и да провежда различни изследователски дейности. Drosostalida, която работи най-вече с млади хора в неравностойно положение, има за цел да гарантира по-лесното интегриране на тези хора в обществото и бизнеса. Това включва образование, обучение, планиране, организиране и подготовка на програми за обучение, предоставяне на подкрепящо обучение и семинари в най-различни области, като например увеличаване на използването на традиционни или нови методи, основни умения в областта на културата, здравеопазването, знанието-образование, цифрови умения и технологии. Основният екип се състои от 5 специалисти, които дават приоритет на подкрепа на групите в неравностойно положение, за да им помогнат да продължат живота си независимо, да ги подкрепят в социалната сфера с необходимите обучения и проучвания, които им позволяват да работят и да ги запознаят с информация и комуникационни технологии.

 

drosostalidaeu@gmail.com

YouNet – Италия

 

YouNet е създадена през май 2010 г. Това е динамична организация с нестопанска цел. YouNet си сътрудничи с хора, неформални групи, асоциации, местни институции, университети, фондации, публични или частни организации, които споделят целта – да създадат по-справедливо, и по-подкрепящо общество. Осигурява планиране, финансиране, организиране на малки, средни и големи проекти с местно или международно финансиране и участва в реализирането им.

 

Провежда проучвания в подкрепа на групите в неравностойно положение в различни области. Изпълнява проекти и извършва дейности за лица с ограничени възможности в сравнение с останалата част от обществото, като например младежи в конфликт със закона, живеещи в рехабилитационни центрове и мигранти. Информира ги по въпроси, свързани с образование и работа в чужбина, което увеличава междукултурното взаимодействие.

 

younet.re@gmail.com

Фондация „Anatta“ – Холандия

 

Организацията е основана в Холандия и е все още нова формация, но участва в проучвания в рамките на ЕС. Екипът от доброволци, от различни сектори като психолози, преподаватели, социални изследователи, треньори, мултимедийни експерти, предприемачи, работи за създаването на бъдеще, от което те биха искали да бъдат част. Организацията работи в области като укрепване на психичното здраве, опазване на природата и увеличаване на взаимодействието между човекът и природата.

 

thomas@anattafoundation.org

„Youth For Equality“ – Словакия

YE е местна младежка инициативна организация, създадена в Словакия, за да развива дейности на местно ниво с положителни промени в образованието, пазара на труда, защитата на правата на човека, личното и професионалното развитие. YE организира образователни дейности, събития и семинари за интеграция на младежи в общността. Организацията насърчава социалната интеграция, чрез интегриране на млади хора в неравностойно положение на пазара на труда. Предоставя съвети и организира местни младежки семинари за предоставяне на информация за различните възможности за образование и кариера на местно, национално и международно ниво.

 

yeslovakia@gmail.com

2019-2­-TR01-KA205-078707
Проектът се финансира по програма „Еразмус“+ на Европейския съюз.

Европейската комисия и Турската национална агенция (www.ua.gov.tr) не носят отговорност за достоверността на информацията.