Δραστηριότητες

1.ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Τα ημι-δομημένα ερωτηματολόγια θα εφαρμοστούν σε εργαζόμενους στην ομάδα στόχο, επιλεγμένοι από εταίρους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δεξιότητες που χρειάζονται, πάντα εξετάζοντας τη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σε καταστάσεις κρίσης.

 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στο έργο Wise Mind θα εξεταστούν από τους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην εκπαίδευση εκπαιδευτών.

 

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙς

 

Πρώτη συνάντηση: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Φεβρουαρίου 2020, και φιλοξενήθηκε από την Επαρχιακή Διεύθυνση Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κωνσταντινούπολης, με τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων τμημάτων του Πανεπιστήμιου Bahçelievler. Στη συνάντηση, οι εταίροι αντάλλαξαν ιδέες και εργάστηκαν πάνω στις δραστηριότητες και τα προϊόντα του έργου.

 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί μια κατάρτιση όπου οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα καταρτιστούν σχετικά με το έργο, τα πνευματικά του αποτελέσματα, τις μεθόδους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενώ εργάζονται με νέους, καθώς και πώς να διαχειριστούν καλύτερα το τραύμα. Με αυτήν την εκπαίδευση, η ομάδα στόχος, θα έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως το άγχος, το σύνδρομο εξάντλησης και η έλλειψη κινήτρου.

 

5. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Τα αποτελέσματα του έργου θα κοινοποιηθούν και θα διαδοθούν στο τέλος του έργου μέσω των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλες τις χώρες των εταίρων.

 

 

2019-2­-TR01-KA205-078707
Επιδοτούμενο έργο Erasmus+. H υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή καθώς και η Τουρκική Διαχειριστική Αρχή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.